1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.7 OBRAS e URBANISMO
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.7.1 OBRAS PÚBLICAS

Expedientes de auga e alcantarillado 1672-2008 52
Expedientes de ríos, pontes, portos e afíns 1726-1995 18
Expedientes de edificios e afíns 1755-2003 88
Expedientes de camiños e carreteras 1773-1994 30
Expedientes de cemiterios 1805-1990 10
Expedientes de rúas, prazas e defensas 1807-2000 70
Expedientes relativos ó Ferrocarril do Noroeste 1853-1991 4
Expedientes de parques, xardíns e instalacións deportivas 1855-2002 39
Expedientes relativos ó Ferrocarril Betanzos-Ferrol 1888-2003 3
Expedientes relativos a ferrocarriles “de interés para Betanzos” 1921-1957 1
Expedientes de sinalización viaria 1980-1995 5
Expedientes relativos a polígonos industriais 1989 4
1.7.2 OBRAS PARTICULARES
Expedientes de Obras Particulares 1821-2006 1046
Expedientes de declaración de ruína 1839-1999 12
Libros Rexistro de Obras Particulares 1928-1984 5
Matrices de Licencias de Obras Particulares 1935-1985 8
Libros Rexistro de “Cédulas de habitabilidad” 1939-1964 1
Expedientes e documentos relativos a “Cédulas de habitabilidad” 1952-1963 1
Licencias de instalación de rótulos 1954-1970 1
Licencias de instalación de contadores de auga 1983-2001 15
Licencias de Obras no Cemiterio 1983-1991 2
Expedientes sancionadores 1984-1994 1
Licencias de Obras Particulares pendentes de entregar 1987 1
Expedientes pendentes de documentación 1987-1990 1
Fichas de obras particulares 1988-1993 5
Proxectos de parcelacións (segregacións) 1995-1996 2
Resolucións do Delegado de Urbanismo 1999-2008 3
1.7.3  PLANEAMENTO E XESTIÓN URBANÍSTICA
Expedientes e documentos relativos ó “Nomenclator” 1836-1991 4
Plans Urbanísticos 1926-1989 21
Plans Provinciais de Obras Públicas 1954-1991 65
Normas Subsidiarias de Planeamento 1979-1987 8
Plans Comarcais de Desenrolo 1980 1
Plans de Inversións Municipais -Patronato da Mellora da Vivenda Rural- 1981-1992 13
Plans de Inversións Municipais 1982-1991 6
Convenios urbanísticos 1986-1997 1
Plans de Colaboración co Instituto Nacional de Emprego (INEM) 1990 2
Plans Plurianuais de Inversións Locais 1991-1993 6
1.7.4 ACTIVIDADES CLASIFICADAS E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
Licencias de Apertura de Establecementos 1917-2003 1
Matrices de Licencias de Apertura de establecementos 1965-1983 1
1.7.5 XUNTAS E COMISIÓNS DE OBRAS, URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
Libros de Actas da Comisión Especial de Obras e Alcantarillado 1934-1937 1
Libros Rexistro de Correspondencia da “Delegación Local de la Vivienda” 1937-1956 2
Correspondencia de Obras 1946-1995 3
Libros de Actas da Comisión Municipal de Obras 1961-1983 4
Libros de Actas da “Comisión Informativa de Asuntos Rurales” 1977 1
Expedientes e documentos da “Comisión de Asuntos Rurales” 1978-1989 3
Correspondencia da Comisión de Territorio e Medio Ambiente 1980-1991 6
Actas e documentos da Comisión de Territorio e medio Ambiente 1983-1990 2
Denuncias urbanísticas 1983-2000 4
Informes, mocións e propostas da Comisión de Territorio e Medio Ambiente 1983-1990 1
Notas de prensa da Comisión de Territorio e Medio Ambiente 1983-1990 1
Recibos e facturas da Comisión de Territorio e Medio Ambiente 1983-1984 1
Resumes e dictames de obras da Comisión do Territorio e Medio Ambiente 1983-1988 1
Libros de Contas da Comisión de Territorio e Medio Ambiente 1984 1
Libros Rexistro de Expedientes de Denuncias Urbanísticas 1984-1993 1
Partes do Delegado de Urbanismo e Medio Ambiente ó xefe de Obras Municipais 1984-1985 1
Partes do Xefe de Obras Municipais 1984-1990 3
Expedientes da Comisión del Territorio e Medio Ambiente 1986-1988 1
Resumes de gastos por obras e partidas da Comisión de Territorio e Medio Ambiente 1986-1987 1
Actas da Comisión de “Servicios y Patrimonio” 1987-1990 1
Libros de entrada de correspondencia de Ruínas 1987-1999 1
Expedientes e documentos da  Delegación de Urbanismo e Medio Ambiente 1988-2007 8
Libros Rexistro de Correspondencia da Delegación de Urbanismo 1992-1993 1
Solicitudes de Licencia Municipal para a instalación de contadores de auga 1992-1996 12
Informes de seguimento de obras 1993-1996 1
Instancias de Urbanismo 1993-1998 37
Oficios de Saída de Urbanismo 1993 2
Solicitudes de Licencia Municipal para conexión do alcantarillado 1997-2001 1
1.7.6  VIVENDAS PROTEXIDAS E SOCIAIS
Expedientes relativos a Vivendas Sociais 1942-1989 7
Cédulas de Calificación definitiva de Vivendas de Protección Oficial 1967-1972 1
Notificacións de autorizacións de Vivendas Protexidas 1972 1
Baremos, calificacións, revisións e adxudicacións de Vivendas Sociais 1975-1992 3
Actas da “Comisión de Portavoces Políticos y Representantes Centrales Sindicales Adjudicación de Viviendas Sociales" 1980-1986 2
Convocatorias da “Comisión de Portavoces Políticos y Representantes Centrales Sindicales Adjudicación de Viviendas Sociales" 1981-1982 1
Solicitudes de Vivendas Sociais 1982-1984 3
Reclamacións e renuncias de Vivendas Sociais 1983 1
Actas da Comisión Especial de Vivendas Sociais 1984 1
Convocatorias da Comisión Especial de Vivendas Sociais 1984 1
“Contratos de compra-venta de viviendas sociales” 1985 1
“Contratos de promesa de arrendamiento de Viviendas Sociales” 1985 1