1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.6 SANIDADE, BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.6.1 HOSPITAIS, FARMACIAS E CENTROS ASISTENCIAIS E DE BENEFICENCIA

Expedientes e documentos relativos ó legado de don Juan Gómez Navaza 1683-1980 3
Expedientes e documentos relativos ó Hospital de San Antonio de Pádua 1696-1975 3
Expedientes relativos ó Hospital de Lazarados 1735-1874 2
Expedientes e documentos relativos a hospitais militarizados 1810-1939 2
Relacións e estado das institucións de beneficencia 1821-1904 1
Expedientes e documentos da Fundación Doval Bugallo-Fernández Sas 1887-1976 1
Expedientes e documentos relativos ó legado e fundacións dos Irmáns García Naveira 1901-1976 1
Expedientes e documentos relativos á Cociña Económica Municipal 1904-1918 1
Expedientes e documentos diversos sobre a Fundación “Asilo Manuel Naveira” 1912-1982 1
Expedientes relativos á “Cruz Roja” 1951-1981 1
1.6.2 INSPECCIÓN SANITARIA, EPIDEMIAS E CONTAXIOS NAS PERSOAS    
Expedientes relativos a epidemias e enfermidades infectocontaxiosas 1737-1971 2
Expedientes de vacunación 1820-1964 1
Partes e cuadernos estatísticos do estado sanitario do partido xudicial 1854-1928 3
Expedientes relativos a salubridade pública 1899-1969 2
1.6.3 XUNTAS DE SANIDADE, BENEFICENCIA E ASISTENCIA SOCIAL    
Correspondencia de Sanidade, Beneficencia e Asistencia Social 1815-1975 2
Expedientes diversos das xuntas de Sanidade e Beneficencia 1820-1899 1
Libros de actas e expedientes de nomeamento e composición das xuntas de Sanidade e Beneficencia 1821-1961 3
Expedientes de contas das xuntas de Sanidade e Beneficencia 1822-1870 2
Expedientes de constitución e acordos da “Junta de Caridad de Cárceles” 1836-1837 1
Expedientes da “Comisión Auxiliar de Socorros Generales del Partido Municipal de Betanzos” 1853-1856 1
Expedientes de constitución e renovación da “Junta Local de Reformas Sociales” 1902-1917 1
Expedientes e documentos da “Junta Local de Reformas Sociales” 1903-1909 1
Libros de actas da “Junta Local de Reformas Sociales” 1903-1907 1
Expedientes e documentos do “Patronato de Homenaje a la Vejez” 1928-1930 1
Libros de actas da “Ponencia Municipal de Sanidad” 1976 1
Libros de Actas da “Comisión de Beneficencia y Sanidad” 1979-1983 1
1.6.4 SERVICIOS SOCIAIS    
Relacións de orfos, desamparados, nenos da “Inclusa”, pobres e inválidos 1822-1950 1
Expedientes relativos a "Dementes", "Sordos, Mudos y Ciegos" 1836-1930 1
Padróns de pobres e solicitudes de inclusión na Beneficencia 1845-1993 9
Listas nominativas de suscripcións públicas 1847-1983 1
Expedientes e documentos de “Bagages” facilitados a enfermos e pobres transeúntes 1849-1993 2
Relacións de estancias causadas por enfermos pobres no Hospital de Beneficencia 1853-1934 2
Solicitudes de ingreso no Hospital de Beneficencia 1853-1935 1
Expedientes de Beneficencia 1924-1959 1
Recetas médicas 1925-1975 4
Expedientes e documentos relativos a “Colocación Obrera” 1931-1941 2
Solicitudes de inscrición no “Censo del Régimen Especial de Subsidio Familiar en las Actividades Agrícolas y Pecuarias” 1940 1
Solicitudes (copias) de ingreso en centros médicos por parte dos enfermos pobres 1959-1991 3
Expedientes individuais de auxilios por enfermidade e ancianidade 1965-1984 2
Auxilios do Fondo Nacional de Asistencia Social (F.A.S.) 1975-1993 6
Follas de saída da Ambulancia Municipal 1983-1989 1
Expedientes de Asistencia Social 1984-1999 19
Expedientes de minusvalía, subsidios, movilidade e asistencias sanitarias e farmacéuticas 1985-1996 6
Fichas Sociais 1987-1998 15
Subvencións recibidas para Asistencia Social 1987-1996 2
Becas 1990-2002 17
Solicitudes de recoñecemento de Asistencia Sanitaria (INSALUD) para persoas sen recursos 1990-1997 2
Pensións Non Contributivas (P.N.C.) 1991-1997 11
Programas Terceira Idade 1991-1999 4
Axudas de Emerxencia Social 1992-1996 1
Ingresos en centros de acollida 1992-1999 1
Programa Municipal de Emerxencia Social 1992-1997 2
Servicio Bono-Bus 1992-1997 2
Solicitudes da Renda e Integración Social de Galicia (RISGA) (baixas) 1992-1995 1
Expedientes do Plan de Atención ó Peregrino 1993 1
Axuda a Domicilio (baixas) 1995-2000 1
Certificacións de convivencia 1995 1
Baixas e outros documentos relativos á Prestación Social Substitutoria 1993-1998 10
Títulos de Familia Numerosa 1995-1997 3
1.6.5 CEMITERIOS E SERVICIOS FÚNEBRES    
Regulamentos e libros rexistro do Cemiterio 1836-1919 1
Expedientes relativos ó estado sanitario do Cemiterio 1879-1924 1
Licencias de sepultura 1904-1990 7
Libros rexistro de pagos de sepulturas 1911-1924 1
Libros de actas de sepelio 1930-1979 27
Vendas e transmisións de sepulturas 1933-1989 10
Recibos de enterramentos 1941-1991 6
Autorizacións de traslado de cadáveres 1981-1987 1
1.6.6 INSPECCIÓN VETERINARIA    
Expedientes e documentos de inspección veterinaria e relativos a epidemias e contaxios nos animais 1850-1961 1
Censos de cans e expedientes de vacunación antirrábica 1942-1984 6
Altas e baixas do Censo Canino 1984-1987 1
1.6.7 SERVICIO DE LIMPEZA    
Expedientes relativos ó Servicio de Limpeza 1926-1967 1
1.6.8 SUBSIDIO Ó COMBATENTE E A FAMILIARES, REFUXIADOS E ORFOS DE GUERRA    
Expedientes da “Comisión Local de Subsidio al Combatiente” 1937-1973 4
Xustificantes de revista de mutilados de guerra 1969-1985 2
Expedientes de solicitudes e pensións de mutilados de guerra e familiares de falecidos na Guerra Civil 1976-1984 1