1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.3 PERSOAL
Subsección e series documentais anos unidades de instalación

1.3.1 EXPEDIENTES PERSOAIS

Expedientes de persoal médico, farmacéutico e veterinario

1654-1969 3

Expedientes de persoal da recaudación de rendas e impostos

1683-1965 1

Expedientes de persoal eclesiástico

1813-1860 1

Expedientes de persoal do Ensino

1820-1957 5

Expedientes de persoal de Orde Pública

1822-1986 3

Expedientes de persoal de Servicios

1827-1974 1

Expedientes de persoal administrativo e similar

1845-1973 2

Expedientes de persoal técnico

1870-1968 1

Expedientes xerais de persoal

1923-2004 22

“Libros-registro de salida para los médicos de asistencia pública domiciliaria”

1945 1

Oposicións e concursos

1972-2007 24

Carpetas individuais de liquidación de atrasos

1973 1

Libros rexistro de funcionarios

1980-1984 1

Persoal pasivo

...1982-1993 39

Convenios colectivos

1989-1992 1

Axudas sociais a funcionarios e persoal laboral

1991-2003 4

Cursos de formación

1996-1999 1

Asistencia sanitaria

2001-2002 1

Cuestionarios de datos individuais de persoal

sen data 1

Expedientes individuais de persoal

sen data 4
1.3.2 DISCIPLINA E CONTROL

Expedientes disciplinarios

1815-1971 1

Libros de visita da Inspección de Traballo

1934-2003 2
1.3.3 PREVISIÓN. SEGURIDADE SOCIAL

Expedientes da Mutualidade de Previsión da Administración Local

1941-1976 1

Follas individuais de afiliación ó Seguro Social Obligatorio do Instituto Nacional de Previsión

1947 1

Expedientes relativos a xubilados e pensionistas

1952-1970 1

Expedientes de asistencia médico-farmacéutica e hospitalaria

1953-1958 1

Expedientes relativos a declaracións de Axuda Familiar

1958-1973 1

Axuda Familiar

1974-1991 1

Carnets de asistencia sanitaria

1977-1985 1

Expedientes e documentos relativos ó Igualatorio Médico

1977-1984 1

Partes de baixa médica

1977-2002 3

Liquidacións mensuais á Seguridade Social

1989-1990 2

Pólizas de seguros individuais contra accidentes corporais

1989 1

Requerimentos da MUNPAL e da Seguridade Social

1993-1997 1

Convenios de colaboración social

2001-2003 1

Boletíns de liquidacións da “Mutualidade Nacional de Previsión de la Administración Local”

sen data 3

Padróns e asegurados, expedientes individuais e correspondencia da Obra Sindical “18 de Julio”

sen data 1

Recetas médicas

sen data 3
1.3.4 VACACIÓNS, LICENCIAS E EXCEDENCIAS

Expedientes relativos ós plans anuais de vacacións

1956-1970 1

Eleccións sindicais

1988-1999 1
1.3.5 XUNTAS E COMISIÓNS

Actas, libros de actas e certificacións da Comisión Informativa de Persoal

1976-1982 1