1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.2 ESCRIBANÍA. SECRETARÍA
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.2.1 REXISTRO XERAL

Correspondencia de entrada 1774-2004 229
Correspondencia de saída 1809-2002 150
Libros rexistro de bandos 1955-1994 1
Libros rexistro de entrada 1858-1989 69
Libros rexistro de saída 1888-1989 72

Libros rexistro de comunicacións (entradas e saídas)

1899-1902 1

Instancias xerais

1900-1989 20

Libros rexistro de iniciativas, reclamacións e suxerencias

1986-1996 1

Libros rexistro de saída da O.M.I.C.

1989-1992 3

Libros rexistro de entrada e saída

1992-1997 3

Libros rexistro de saída

1992 75
1.2.2 ESTATÍSTICA XERAL E INFORMACIÓN

Libros “Registro de documentos cuyo trámite lleva directamente Secretaría”

1954 1

Memoria anual de Secretaría

1982 1

Comunicados internos de secretaría

1983-1988 1

Libros rexistro de expedientes

1985-1995 3
1.2.3 SERVIZOS XURÍDICOS

Recursos contencioso-administrativos

1839-2005 12

Reclamacións económico-administrativas

1873-1978 3

Resolucións por reclamacións sobre exaccións municipais

1963-1974 1

 1.2.4 CONTRATACIÓN

Libros “Registro de instancias solicitando tomar parte en subastas de obras”

1926-1971 1

Expedientes de depósito e devolución de fianzas

1966-1993 2

Libros rexistro de plicas

1970 1

Libros “Registro de proposiciones para concursos y subastas”

1971-1999 2

Expedientes de contratación

1986-2008 151
 1.2.5 FE PÚBLICA

Certificacións de Secretaría

1937-2000 87

Informes de Secretaría

2000-2001 1