1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.13 ORDE E SEGURIDADE PÚBLICA
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.13.1 PASAPORTES E AFÍNS

Pasaportes e rexistros de pasaportes 1810-1892 5
Libros rexistro de pasaportes 1890-1892 1
1.13.2 XUNTAS E COMISIÓNS E OUTRAS ENTIDADES DE ORDE E SEGURIDADE PÚBLICA
Expedientes de conduta política e moral 1813-1981 3
Oficios de Requisitorios 1844-1847 1
“Diversos Oficios” de Orde pública 1898-1938 2
Documentos diversos relativos a “reuniones y asambleas” 1912-1953 1
Ordes recibidas da “Dirección General de Orden Público” 1922-1923 2
Bandos de Orde Pública 1931-1938 1
Libros Rexistro de informes de conduta 1940-1950 1
Expedientes e documentos da “Junta Local de Defensa Pasiva" 1941-1944 1
Permisos de festas 1945-1983 2
Informes de conduta remitidos á Audiencia e ó Xulgado de 1ª Instancia 1961-1983 1
Actas e convocatorias de sesións da “Comisión Reguladora del Tráfico Urbano” 1967-1968 1
Libros de Actas da “Comisión Municipal de Tráfico y Seguridad Ciudadana” 1974-1983 3
Expedientes e documentos relativos á obtención do Documento Nacional de Identidade 1976-1983 1
Actas, expedientes e documentos da “Comisión Especial de Tráfico y Seguridad Ciudadana” 1982-1987 3
Informes e valoracións de danos causados por catástrofes naturais 1984 2
Expedientes da Delegación de Seguridade e Servicios 1986-1996 8
Actas e documentos relativos á “Junta Local de Protección Civil" 1987 1
1.13.3 PREVENCIÓN E REPRESIÓN DA MENDICIDADE E DA VAGANCIA
Expedientes sobre persecución e vixiancia de vagos e maleantes 1823-1844 1
1.13.4 POLICIA MUNICIPAL OU LOCAL
Expedientes de denuncias e multas 1852-2001 88
Libros rexistro de multas 1928-1980 2
Estados mensuais de denuncias de circulación remitidas á Alcaldía 1972-1994 4
Licencias de armas 1974-1982 1
Ordes e informes dirixidos á Policia Municipal sobre aspectos de circulación 1983-1989 1
Libros rexistro de oficios de entrada  da Policía Municipal 1984-1996 1
Partes e informes da Policia Municipal á Alcaldía 1985-2002 3
Servicio de vixiancia de establecementos 1990 1
Retirada de permisos de conducir 1991-1993 1
Partes do Servicio de Grúa 1994-2001 7
1.13.5 CÁRCERE. XUNTA CARCERARIA
Expedientes relativos a socorros facilitados ós presos 1825-1998 5
Testimonios de condena 1839-1899 10
Presupostos de fondos carcerarios 1855-1949 3
Libros de intervención de fondos carcerarios 1856 1
Partes de cárcere 1859-1919 1
Certificados do secretario do concello relativos ó ingreso e tempo que debe estar cada preso no cárcere 1862-1889 2
Libros de visitas semanais do Alcalde ó cárcere 1863-1881 1
Actas de arqueo de fondos carcerarios 1866-1952 9
Libros rexistro de penados 1867-1990 4
Expedientes de contas sobre aportacións dos concellos do Partido Xudicial ós fondos carcerarios 1868-1886 2
Libros rexistro de presos pendentes de causa 1868-1894 1
Expedientes persoais de presos 1869-1884 1
Minutarios dos fondos carcerarios do Partido Xudicial 1869-1879 1
Libros de contas correntes relativas ós soldos dos empregados e socorros de presos e transeúntes 1870-1878 1
Expedientes de contas (copias) rendidas polo depositario de fondos carcerarios do Partido Xudicial 1875-1896 1
Libros de entrada e saída de fondos carcerarios 1885-1888 2
Libros de actas da Xunta Carceraria 1886-1932 1
Rexistro diario dos socorros facilitados ós presos pendentes de causa 1897-1898 1
Libros de caixa da Agrupación Forzosa do Partido Xudicial 1903-1953 10
Expedientes de contas do presuposto carcerario 1908 1
Libros rexistro de licencias de confinados que extinguiron penas de presidio e cárcere 1919 1
Libros rexistro de presos -entradas e saídas- 1936-1960 3
Libros diarios de gastos da Agrupación Forzosa do Partido Xudicial 1944-1949 1
Libros diarios de ingresos e gastos da Agrupación Forzosa do Partido Xudicial 1946-1954 1
Expedientes e libros de presupostos da Agrupación Forzosa do Partido Xudicial 1947-1974 1
Partes de ingreso de detidos 1985-1989 1
Follas de liquidación de gastos de presos 1988-1994 2
1.13.6 SERVICIO CONTRAINCENDIOS
Expedientes e documentos relativos ó servicio contraincendios 1867-1991 4
1.13.7 CORPO DE SEGURIDADE DO DESTACAMENTO DE BETANZOS
Libros de servicio 1921-1923 1
Libros rexistro de partidas 1921-1923 1
Libros rexistro de detidos 1921-1923 1