1. Arquivo Municipal de Betanzos
1.12 ABASTECEMENTOS E SERVICIOS ECONÓMICOS
Subseccións e series documentais anos unidades de instalación

1.12.1 PÓSITO, FEIRAS, MERCADOS, ABASTECEMENTOS E TRANSPORTES

Expedientes relativos a pósito, abastecementos e transportes 1591-1984 6
Estados da riqueza agropecuaria, artesanal e industrial 1787-1925 1
Expedientes sobre feiras e mercados 1800-1987 10
Estatística de precios de productos agrícolas 1829-1944 5
Relación de mercancias do Ferrocarril do Noroeste 1913-1923 2
Expedientes relativos á “Fiscalía de Tasas” (decomisos) 1940-1951 1
Libros de control de entrega de productos do racionamento 1942 1
Libros Rexistro de altas e baixas do racionamento 1943-1946 4
Padróns e censos de racionamento 1944 6
Solicitudes individuais de cartillas de racionamento 1944 1
Alteracións e apéndices ó Padrón de Racionamento 1950 1
1.12.2 GREMIOS E SOCIEDADES OBREIRAS
documentos relativos a gremios, sociedades obreiras e sindicatos 1600-1932 1
1.12.3 SERVICIOS AGROPECUARIOS
Expedientes relativos a agricultura e gandeiría 1762-1983 5
Expedientes relativos a caza e pesca 1809 1
Declaracións de existencias de viños 1976-1989 1
1.12.4 PESAS E MEDIDAS
Expedientes e documentos relativos a pesas e medidas 1765-1960 1
1.12.5 FÁBRICAS E INDUSTRIAS
Expedientes relativos a fábricas e canteiras 1796-1956 1
1.12.6 ALUMADO PÚBLICO
Expedientes relativos ó alumado público anterior á electricidade 1838-1898 3
Expedientes e oficios relativos á instalación e servicio da luz eléctrica 1898-1989 29
1.12.7 MATADOIROS
Expedientes relativos a matadoiros 1902-1946 1
Partes diarios de sacrificios de reses 1911-1983 4
1.12.8 XUNTAS E COMISIÓNS DE SERVICIOS
Libros de actas e constitución da “Junta Local de Subsistencias” 1918-1919 1
Correspondencia de abastecementos 1923-1978 2
Actas e expedientes de constitución da “Junta Local de Fomento Pecuario” 1926-1937 1
Expedientes da Comisión Municipal de Servicios 1966-1981 3
Actas e Libros de Actas da “Comisión Municipal de Servicios” 1967-1982 1
1.12.9 AUGA
Expedientes e documentos relativos a "Aquagest" 1971-2002 12
Follas resume de facturación do servicio de auga 1974-1987 2
Libros de abonados ó servicio de auga 1962 1
Libros de recaudación do servicio de auga 1969 1
Pólizas de abonados ó suministro de auga 1978-1980 2
Relacións de deudores das tasas por suministro de auga 1971-1975 1
1.12.10 PARQUE DE VEHÍCULOS MUNICIPAIS
Partes de saída 1990-1992 1